ติดต่อเรา

ติดต่อเราสำนักงานพัฒนาระบบราชการ กรมแพทย์ทหารบก
กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-644-5018, 02-354-7600-9 ต่อ 94482  โทรสาร : 02-644-5018
อีเมล์ :  amedplus@hotmail.com