ส.ท.ทรงเกียรติ แย้มอำพล

ช่างเครื่องมือไฟฟ้า

ประวัติการอบรมหลักสูตรสำหรับสอบเทียบเครื่องมือแพทย์

1.การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด  จาก ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม (ม.เกษตรศาสตร์)