ส.ท.สรายุทธ เอกอ่อนแสง

ช่างเชื่อม

ประวัติการอบรมหลักสูตรสำหรับสอบเทียบเครื่องมือแพทย์

1.การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด  จาก ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม (ม.เกษตรศาสตร์)