กองคลังแพทย์และกำลังพลทุกนายร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบกองคลัง ประจำเดือน ก.ค. 63