กคพ.พบ.ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการชั่วคราว

เพื่อสอบเทียบมาตราฐานความแม่นยำเที่ยงตรงของเครืองมือแพทย์ พร้อมกับแนะนำการปรนนิบัติบำรุง ให้กับหน่วย ร.พ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จว.ลำปาง ตามที่หน่วยร้องขอ ตั้งแต่วันที่ 14 - 25 ก.ย. 63