ติดต่อ กคพ.พบ.

ข้อมูลที่ตั้งของกองคลังแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก

กองคลังแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก  
เลขที่ 8/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ :02-354-7600 ต่อ 94300 

อีเมล์ :  kae_jung@live.com