พันธกิจ

กองคลังแพทย์ มีภารกิจในการดำเนินการเบิกรับ เก็บรักษา แจกจ่าย ซ่อมบำรุง

และจำหน่ายสป.สาย พ. เว้นสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองทางพยาธิให้กับหน่วยต่างๆ  

ในกองทัพบก