ส.อ.เกรียงไกร ไต้สว่าง

ตำแหน่ง ช่างเครื่องมือถ่ายทอดรังสี

ประวัติการอบรมหลักสูตรสำหรับสอบเทียบเครื่องมือแพทย์

1.การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด  จาก ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม (ม.เกษตรศาสตร์)