จ.ส.ต.อิสราวุฒิ ลุนปุย

ตำแหน่ง นายสิบส่งกำลัง

ประวัติการอบรมหลักสูตรสำหรับสอบเทียบเครื่องมือแพทย์

1.การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด(รุ่นที่ 1) จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย