จ.ส.อ.จิระศักดิ์ ใจชอบ

ตำแหน่ง นายสิบส่งกำลัง

ประวัติการอบรมหลักสูตรสำหรับสอบเทียบเครื่องมือแพทย์

1.การสอบเทียบ Water bath (Testing bath) จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2.
ข้อกำหนด มอก.17025 สำหรับผู้เริ่มต้นจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ จาก สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย