จ.ส.อ.สุรศักดิ์ โรจนแพทย์

ตำแหน่ง นายสิบส่งกำลัง

ประวัติการอบรมหลักสูตรสำหรับสอบเทียบเครื่องมือแพทย์

1.การป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 2  จาก สำนักงานปรมณูเพื่อสันติ
2.การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์(เครื่องตรวจวัด)ใน รพ.   จาก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
3.ข้อกำหนด มอก.17025 สำหรับผู้เริ่มต้นจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ จาก สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย