จ.ส.อ.สาวิต โพธิ์แก้ว

ตำแหน่ง นายสิบส่งกำลัง

 
ประวัติการอบรมหลักสูตรสำหรับสอบเทียบเครื่องมือแพทย์

1.ข้อกำหนด มอก.17025 สำหรับผู้เริ่มต้นจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ จาก สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย
2.การสอบเทียบเครื่องชั่งและตุ้มน้ำหนักมาตราฐาน จาก สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย