จ.ส.อ.โรม ลิ้มทอง

ตำแหน่ง นายสิบส่งกำลัง

 
ประวัติการอบรมหลักสูตรสำหรับสอบเทียบเครื่องมือแพทย์

1.การจัดระบบเครื่องมือวัดมาตราฐาน ISO 9000:2000 จาก สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย
2.
ข้อกำหนด มอก.17025 สำหรับผู้เริ่มต้นจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ จาก สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย