จ.ส.อ.เสกสรร ชมเอ

ตำแหน่ง ช่างสี

ประวัติการอบรมหลักสูตรสำหรับสอบเทียบเครื่องมือแพทย์

1.ระบบก๊าชไร้มลพิษ  จาก HEALTH CARE TECNOLOGY
2.ข้อกำหนด มอก.17025 สำหรับผู้เริ่มต้นจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ จาก สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย
3.การจัดการเครื่องมือในระบบ ISO/IEC 17025  จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
4.การจัดอบรมเครื่องมือแพทย์เร่งรัดสำหรับช่าง
 จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(มหิดล)
5.การอบรมการใช้เครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องวัดความดันโลหิตแบบไม่แทงเส้น  จาก บริษัท Isotech Instrument Thailand