ร.ต.อนุรัตน์ แก้วผลึก

ตำแหน่ง นายทหารชำนาญงาน

ประวัติการอบรมหลักสูตรสำหรับสอบเทียบเครื่องมือแพทย์

1.การสอบเทียบ Water bath (Testing bath) จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2.การสอบเทียบ Temperature sensors เพื่อขอการรับรองมาตราฐาน ISO/IEC17025 จาก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)ฃ
3
.ระบบก๊าชไร้มลพิษ  จาก HEALTH CARE TECNOLOGY