ร.ต.ถิรเดช ชลารักษ์

ตำแหน่ง นายช่างเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

ประวัติการอบรมหลักสูตรสำหรับสอบเทียบเครื่องมือแพทย์

1.การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด  จาก ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม (ม.เกษตรศาสตร์)