พ.ท.อัชพงษ์ ทองทา

ตำแหน่ง นายทหารซ่อมบำรุงฯ พบ.

ประวัติการอบรมหลักสูตรสำหรับสอบเทียบเครื่องมือแพทย์

1.ข้อกำหนด มอก.17025 สำหรับผู้เริ่มต้นจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ จาก สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย