พ.ท.สาธิต ทิพย์มณี

ตำแหน่ง หน.ผซบ.กคพ.พบ.

ประวัติการอบรมหลักสูตรสำหรับสอบเทียบเครื่องมือแพทย์

1.การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด   จาก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
2.การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์(เครื่องตรวจวัด)ใน รพ.   จาก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)